top of page
Ruediger_allein.jpg

Dr. med. Ruediger Dahlke

integrativní medicína

celostní léčení & psychosomatika

univerzální zákonitosti & životní principy

technika spojeného dýchání

výživa a "Peace Food"

(Strava pro klid v duši)

vědomý půst

terapie stínu

Více než 40 let smím předávat své myšlenky o principech, které představují život a tak i zdraví - v přednáškách, seminářích, prožitkových pobytech a především skrze mé knihy a v poslední době také prostřednictvím sociálních médií.   "Má medicína" je psychosomatická, která jako taková obsahuje duši a tělo v tomto pořadí. Je medicínou celostní s komplementárním těžištěm, čili doplňkovou. Neboť jsem přesvědčen, že pojem "zdravý" - kde v původním slova smyslu jde o to, stát se"celým, celistvým" a samozřejmě ve smyslu celostním - zahrnuje také školskou medicínu.

 

Chci vidět celého člověka - v rámci polarity jeho stinných stránek a ctností. I přesto, že ty stinné stránky se nám vidět nechce a máme tendenci chtít vidět pouze ty krásné stránky, i přes to všechno působí. Náš stín je ale skutečně naším pokladem, neboť se od něj odvíjí všechny problémy a symptomy. Platí, že tento poklad je potřeba si vyzvednout a poctivě ho integrovat do života. A s poctivou, upřímnou otevřeností vůči tomuto protipólu se pro nás začne zviditelňovat a stávat lépe rozpoznatelným celý život, celý člověk. 

V pojetí integrativní medicíny nalezneme oba aspekty. Obnáší kulturu a přírodu, od mýtů a pohádek až po léčiva matky přírody. Z pokladů obojího a darů jin a jang stránek života, čtyř elementů a 12ti životních principů sestává život a jsou v něm přirozeně integrovány. Integrativní medicína vyžaduje otevřenost srdce a rozumu pro vše, skutečně vše, co se s námi a kolem nás děje. Život se neodehrává v černé nebo bílé podobě, nýbrž mezi oběma póly, v podobě všech barev, možností a šancí.

 

Cílem je naplněný život v podobě růstu a vývoje, ve kterém objevujeme naše talenty a dary v nich ukryté, jež si rádi nadělujeme - za účelem rozvoje našeho vlastního potenciálu a také pro blaho celku.

simona_feld_kein.jpg

Mgr.
Simona Frydrychová

životní principy & univerzální řád

léčivá medialita, práce s energií

nové perspektivy & rozšiřování vědomí 

výklad symboliky nemocí

self empowerment

integrace stínu

Mým zaměřením je vytvářet "mosty" mezi starým paradigma 3D, do kterého jsem se narodila a realitami vyššího vědomí, které skrze své působení na Zemi ukotvuji do stávající reality v procesu kolektivního vzestupu vědomí a přerodu starého paradigmatu v nově vznikající paradigma nové éry lidství.

 

Má cesta je cestou propojování a slaďování fyzické reality a duchovně-duševních světů m. j. díky rozpomenutí se na univerzálně působící energetické zákonitosti. Má cesta rozpomínání se na univerzální řád a energetické zákonitosti započala právě díky seznámení se s filozofií Dr. Dahlke.

V tomto kontextu jsem absolvovala m. j. certifikovaný výcvik v celostní psychosomatice, aplikovaných principech života a terapii spojeným dechem pod vedením Dr. Ruedigera Dahlke a zprostředkovávám od roku 2015 jeho učení v Čechách.


Mám dar iniciovat a umožňovat léčení především díky probuzeným nadsmyslovým intuitivním schopnostem a napojení na energii Zdroje všeho, co jest. Intuitivní schopnost léčení tak skvěle podporuje a doplňuje mé znalosti a zkušenosti v oblasti univerzálních zákonitostí.

Probouzím v sobě i v druhých pravdivost vůči hlasu duše, inspiruji a motivuji ke znovupropojení se se svým autentickým já díky sebeuzdravení na úrovni mysli, emočního i fyzického těla a sladění se svou duší a její jedinečnou "misí" tady na Zemi.

 

Mou nejvyšší hodnotou v životě je svoboda. Proto je pro mne důležité mít otevřený přístup k možnostem a mít vždy na výběr. Mít na výběr je pro mne úzce spjato se schopností vnímat hojnost různých možností a nacházet tak nová řešení. S tím je zase spojen můj dar vidět minimálně čtyři úhly pohledu na konkrétní věc zároveň. Díky tomuto daru smím dnes ukazovat také druhým nová, dříve neviděná a zaSTÍNěná řešení pro jejich problémy. Neboť ke změně okolností v životě je vždy potřeba právě integrace zaSTÍNěných úhlů pohledu a dříve neuvědomovaných perspektiv nahlížení na věci. Díky tomu si stále více rozšiřujeme vědomí směrem, který jsme dříve nebyli schopni vnímat. Proto nemohla být do té doby ani řešení spojená s tímto dříve zaSTÍNněným a proto nepřístupným směrem, součástí naší osobní reality.

 

Postupné rozšiřování vědomí vedlo v mém životě k neustálému navyšování vlastních limitů, o tom, co je možné, což mi ve svém důsledku umožňovalo  zpřístupňovat si nová "hrací pole" a nalézat řešení, která pro mne byla dříve nemyslitelná a přesahovala rámec mých nejdivočejších snů.   V souladu s přirozeností, která je povaze života vlastní, totiž takto díky rozšiřování si SEBE-vědomí, kdy neustále expandujeme, rosteme a vyvíjíme se stále více k celistvější a tím autentičtější verzi sebe sama, zpřístupňujeme v naší osobní realitě možnosti, které nám umožňují zosobnit stále více plnější a citelnější pocit naplnění, hojnosti a bohatství na všech úrovních naší bytosti.

 

Proto integrace stínu představovala a nadále představuje v mém životě prvořadou investici, před všemi ostatními investicemi materiální podoby, které následně automaticky odrážejí míru investice do ztělesnění autentické verze a osobních jedinečných potenciálů duše (sebeuskutečnění).

 

Od roku 2006, kdy jsem poprvé vědomě zažila masivní vpád stínu v podobě komplexní životní krize, vyúsťující v radikální rozšíření SEBE-vědomí a zásadní obrat v myšlení, hrála integrace stínu na mé další cestě SEBE-uzdravování stěžejní roli. Práci se stínem jsem si tak díky poznávání jeho pravé podstaty, velmi rychle doslova zamilovala a vytrénovaná obratnost na poli integrace stínu se stala jedním z mých nejsilnějších zdrojů na další cestě růstu, zvládání životních výzev a budování mé osobní reality v souladu přáními mého srdce. 

Protože jsem touto cestou šla nejprve sama a směla díky svému intuitivnímu přístupu a oddanosti procesu sebeléčení uzdravit do značné míry svůj vlastní život, dokážu nyní posvítit i druhým na cestu v okamžicích, kdy se ztrácí ve své vnitřní džungli myšlenek, emocí, vnitřních konfliktů a odporu vůči stávajícím životním okolnostem a kdy nedokáží vidět jasně svůj další krok, který je na řadě a kudy je potřeba vykročit.

Baví mne aplikovat novinky a vize, které jsou mi předávány skrze inspirace z kvantového pole a duchovních sfér. Jsem inovátor a inspirátor, který bourá zažité a především přežité limity a neustále se dál učí a objevuje, co všechno je ještě vůbec možné.

V  červnu 2023 jsem po osmileté společné cestě ukončila svou činnost v rámci DAHLKE CZ a pozastavila jsem také veškeré individuální konzultace a léčitelskou činnost.

 

V současné době iniciuji projekt s názvem UNIQUE EMBODIMENT v oblasti ztělesnění vlastní jedinečnosti, osobní transformace & selfleadershipu a věnuji se mentoringu leaderů nové éry na bázi exkluzivních dlouhodobých spoluprácí. 

bottom of page